Possibles efectes transversals del Brexit

Econòmics

EFECTE RECOMANACIÓ
Depreciació de la lliura
 • Augment de costos per als minoristes que vulguin seguir venent productes d’importació i, a la llarga, una disminució de les importacions.
 • Assegurança del risc de canvi.
 • Buscar mercats alternatius.
 • Reduir marges.
 • En cas de sortida amb acord, donat que la lliura està molt depreciada actualment es podria apreciar.
Reducció del consum
 • L’augment de costos acabarà duent a la disminució del volum d’importacions d’aliments i al mateix temps també un probable augment del preu final per al consumidor.
 • Buscar mercats alternatius.
 • Reduir marges.
Augment de preus dels aliments
 • Es preveu l’enfonsament de moltes cadenes de valor establertes en el sector de l’alimentació i begudes, per la dependència del RU en les importacions d’EU-28.
 • Buscar mercats alternatius.
 • Reduir marges.
PAC
 • Amb tota probabilitat la disminució no s’aplicaria de manera lineal a totes les partides o beneficiaris i cal suposar que tampoc serà lineal per l’estat membre.
 • La PAC a Catalunya podria reduir-se en valor absolut en 27 milions d’euros per exercici (el que representaria una disminució dels fons entre un 6,2% i 7,2%).
 • Produir de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient per seguir mantenint els ajuts de la PAC.
Assegurances de canvi i crèdit a l’exportació
 • Les assegurances de canvi no estaran subjectes al sistema europeu de supervisió i reclamació.
 • Algunes pòlisses de crèdit a l’exportació no cobreixen el risc país.
 • Valorar la idoneïtat de contractar una assegurança de canvi.
 • Revisar si la pòlissa de crèdit a l’exportació cobreix la situació del Brexit com a risc País.

Fiscals

EFECTE RECOMANACIÓ
IVA
 • Els enviaments a RU estaran exempts com exportacions, sent la declaració duanera d’exportació un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció.
 • Les importacions de RU estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació. Aquest impost es liquida en la declaració duanera i s’ha d’ingressar en els terminis corresponents.
 • Les exportacions són entregues exemptes i les importacions estan subjectes de l’IVA que serà liquidat per la duana.
 • L’ingrés del IVA es fa en els terminis d’aranzel (10 o 30 dies si se sol·licita ajornament) llevat que opti per ajornament del ingrés a la declaració mensual que correspongui. Aquesta opció requereix estar inscrit en REDEME i s’ha d’exercir en novembre del període anterior.
EORI
 • És imprescindible disposar d’un EORI (núm. d’identificació Fiscal) per a presentar les declaracions duaneres, sigui en nom propi o a través d’un representat duaner.
 • Per sol·licitar-lo cal disposar d’un certificat digital i tramitar-lo des de la web d’AEAT.

Duaners

EFECTE RECOMANACIÓ
Control en frontera
 • Regne Unit quedarà regulat com a país tercer.
 • Tràmits duaners i possibles inspeccions físiques.
 • Els operadors hauran de tramitar les seves sol·licituds d’inspecció a cada un dels Serveis d’inspecció actuants, a través dels diferents sistemes informàtics existents:
  1. Sanitat Exterior: Sistema TRACES.
  2. Sanitat Vegetal: Sistema CEXVEG.
  3. Qualitat comercial: Servei ESTACICE (SOIVRE).
Aranzels
 • Aranzels aplicables com a MFN (Nació més afavorida).
 • Departament de Comerç del RU preveu retallar-los en un 87% dels aliments. Un 13% estaria subjecte a aranzels i quotes.
 • El 90% de les importacions procedents d’altres mercats estaran lliures de taxes, quan en l’actualitat només es beneficien d’aquesta condició un 56%.
 • RU no aplicarà aquests aranzels a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord ni vol imposar nous controls en aquesta frontera.
Certificats
 • Obtenció de certificats sanitaris i fitosanitaris.
 • Sanitari: CEXGAN (origen animal).
 • Fitosanitari: PIF-CEXVEG (cítrics amb fulla).
Incoterms
 • Necessitat d’acordar Incoterm entre l’importador i l’exportador per determinar els drets i deures de cadascú.
 • Renegociar les condicions de venda en funció de les noves responsabilitats de cadascú.
Normes d’origen
 • Determinaran possibles reduccions aranzelàries.
 • En cas d’importar productes o matèria primera del RU per a ser reexportats els TLC de la UE poden no ser aplicables.

Logístics

EFECTE RECOMANACIÓ
Transport
 • Preveure retards en les entregues a causa dels controls duaners.
 • Analitzar la vida útil dels productes peribles
 • Possibilitat de noves llicències als transportistes anglesos.
 • Transport aeri (RU pot quedar fora de l’espai Europeu d’Aviació Comú).
 • Operar amb un transitari anglès.
 • Valorar rutes alternatives de transport.
 • Emmagatzematge davant d’un hipotètic bloqueig en fronteres.
OEA
 • Plantejar-se esdevenir un OEA (Operador Econòmic Autoritzat), que suposa, comptar amb un estatus privilegiat en matèria duanera (despatxos duaners).
 • Menor nombre de controls físics i documentals: es redueix el nombre de despatxos en circuit vermell (inspecció física), i circuit taronja (control documental).
 • Prioritat en els controls físics i documentals : quan hi ha control aquest és més ràpid.
 • Despatx nacional centralitzat : els agents de duanes poden despatxar mercaderia que entra per qualsevol port, realitzant totes les gestions documentals en una altra duana.
 • Facilitats per acollir-se a procediments duaners simplificats.
 • Obtenir la certificació d’Operador Econòmic Autoritzat o operar amb un transitari OEA.
 • S’ha de presentar una sol·licitud a l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària). Serà la pròpia AEAT qui auditarà a l’empresa sol·licitant, comprovant el compliment dels següents requisits:
  • Solvència financera acreditada.
  • Històric de compliment de la normativa duanera.
  • Control rigorós dels procediments comptables, mercantils, informàtics i duaners.
  • Nivells de seguretat física a les instal·lacions (per certificació de seguretat).

Legals i comercials

EFECTE RECOMANACIÓ
Etiquetatge i informació als consumidors
 • Possibles noves exigències en matèria d’etiquetatge i informació nutricional, amb la consegüent dificultat a l’hora de treballar amb els etiquetatges multilingües.
 • Opcions:
  • Legislació similar a la de la UE?
  • Regulació en la línia d’Estats Units?
Distintius d’origen i qualitat agroalimentària
 • La protecció dependrà de si la sortida es produeix amb o sense acord.
 • En cas d’acord, les DOP’s registrades abans del final del període transitori gaudiran com a mínim del mateix nivell de protecció que confereix la normativa vigent de la Unió Europea.
 • En cas de no acord, RU establirà, segons consideri i estigui obligat pels acords i tractats internacionals que hagi ratificat, el sistema de protecció dels Distintius estrangers dins del seu territori.
 • Necessitat d’iniciar el procediment de registre de les marques al Regne Unit.
Registre de Marca
 • Deixaran d’aplicar-se a RU les normes UE que protegeixen aquests drets de propietat industrial.
 • Només es mantindran aquells drets que s’hagin registrat o es registrin directament a l’Oficina de Drets de Protecció de Regne Unit.
 • Es perdrà al Regne Unit l’antiguitat del dret reconegut a nivell europeu.
 • Tampoc es pot aplicar al RU el procediment d’oposició de marques de la UE.
 • Donada la incertesa, es recomana que el titular de la marca a Europa valori la necessitat d’iniciar el procediment de registre de les marques al Regne Unit.

Previsió de canvis en els procediments d’exportació